مورد داشتیم دختره با بی افش کات کرده بعد پست گذاشته

ببین نباشی دوستام هستن…

بعد دو روز دوستش با بی افش رل زده:))